Menu Zamknij

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek

W ramach podjętych uchwał przez Radę Gminy Osiek dotyczących ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ona nadal naliczana na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ x STAWKA OPŁATY

Opłata za gospodarowanie odpadami jest uiszczana kwartalnie.

OPŁATA KWARTALNA = OPŁATA MIESIĘCZNA x 3

Wysokość stawki na 2020 rok przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów (odpady selektywne i zmieszane) wynosi 27 zł od mieszkańca na miesiąc.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł od mieszkańca na miesiąc.

Wysokość stawki sankcyjnej na 2020 rok za brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosi 54 zł od mieszkańca na miesiąc.

Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

  1. za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
  2. za II kwartał do 15 lipca danego roku,
  3. za III kwartał do 15 października danego roku,
  4. za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Każdorazowo nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku w następujących poniżej przypadkach i terminach:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (jeżeli nieruchomość była wcześniej niezamieszkana – nikt tam nie przebywał, a następnie ktoś na niej zamieszkał np. rodzina wprowadziła się do nowo wybudowanego domu, wtedy należy złożyć deklarację dla tej nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać bez względu na wymogi prawne jakie musi spełnić budynek, aby go użytkować);
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przede wszystkim gdy zmienia się liczba zamieszkałych osób, natomiast w przypadku zgonu osoby zamieszkującej nieruchomość do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia).

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE MOŻE ZŁOŻYĆ DEKLARACJI ZMNIEJSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA OKRES WSTECZNY, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania. W przypadku złożenia nowej deklaracji mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Osieku nie wysyła ponownie nowych informacji o wysokości opłaty z nowymi blankietami. W razie potrzeby nowe blankiety można pobrać w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. Nr 12, I piętro.

Na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników do zbierania odpadów zmieszanych (co najmniej 1 pojemnik 110 l), w związku z tym nie ma możliwości oddawania odpadów zmieszanych w jakichkolwiek workach, odpady takie nie będą odbierane.

20

Odpady komunalne z terenu Gminy Osiek odbiera konsorcjum

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” 
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty
tel. 33 84 53 032 lub 33 84 52 770
i
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Bema 12
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 03 99 lub 33 842 32 80

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Osiek w 2020 roku:

 OSIEKGŁĘBOWICE

ZMIESZANE 
(kontenery)

I piątek miesiącaI piątek miesiąca
III piątek miesiącaIII piątek miesiąca
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)
SEGREGOWANE
(worki żółte, zielone i niebieskie)
III piątek miesiącaI piątek miesiąca
BIOODPADY
(kontenery brązowe)
od kwietnia do października
I piątek miesiącaI piątek miesiąca
III piątek miesiącaIII piątek miesiąca
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)
V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)

W pozostałym okresie bioodpady można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 za wyjątkiem świąt. Dodatkowo w każdą sobotę od 9.00 – 14.00 za wyjątkiem świąt. Transport odpadów biodegradowalnych do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady biodegradowalne w Punkcie przyjmowane są bezpłatnie.

Odbiór odpadów z przed posesji następuje w godzinach od 7.00 do 22.00.

Odpady wielkogabarytowe, sprzęty elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory samochodowe oraz chemikalia będą odbierane od mieszkańców Gminy Osiek w miesiącu sierpniu lub wrześniu (dokładny termin będzie podany do wiadomości na dwa tygodnie przed zbiórką odpadów).

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Osiek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku w pok. Nr 12, I piętro, lub telefonicznie pod numerem: 33 84 58 261 wew. 112

Scroll Up Skip to content